32 782 39 90

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Statima S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29, e-mail: kancelaria@statima.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – imię i nazwisko: Monika Rogowska, adres korespondencyjny: ul. Krasińskiego 29 40-019 Katowice, e-mail: inspektorochronydanych@statima.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. dla realizacji celów wskazanych w Księdze III, Tytuł IX Ustawy z dnia 26.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów, jakim jest dochodzenie roszczeń, w tym prowadzenie działań windykacyjnych

Dane osobowe zostały pozyskane na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności.

Dane osobowe związane z dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu spłaty zobowiązania wobec Wierzyciela i dalej, co do zasady, do 3 lat od zakończenia stosunku prawnego, chyba że okres przedawnienia będzie wynikać z przepisów szczególnych.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam