32 782 39 90

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy Spółki, w związku z prowadzeniem przez Dom Maklerski Navigator rejestru akcjonariuszy ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji oraz osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) (dalej Administrator). Z Administratorem można się kontaktować poprzez:


formularz kontaktowy:  www.navigatorcapital.pl/o-nas/?go=kontakt

adres e-mail:  biuro@navigatorcapital.pl

telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33

Pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@navigatorcapital.pl

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych, na podstawie w art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Administrator przetwarza Państwa dane w celu wykonywania jego prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak: marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu wykreślenia informacji z rejestru akcjonariuszy.
 • Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja na temat źródła pochodzenia danych

Dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez Spółkę.

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam