32 782 39 90

Dla inwestora


14-09-2018
Raport bieżący ESPI nr 10/2018


Podjęcie działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu dotyczącego wejścia Statima S.A. („Spółka”) na rynek regulowany, w którym stwierdzono jednocześnie, iż pomimo rozwiązania umowy zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej.

W uchwale postanowiono o rozpoczęciu prac mających na celu uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki zawarł w wymienionym zakresie stosowną umowę z doradcą prawnym.


13-09-2018

Statima terminowo obsługuje dług

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w czwartek 13 września wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 40,3 tys. zł od obligacji serii E.

Obligacje serii E o wartości nominalnej 2 mln zł Statima uplasowała w grudniu ubiegłego roku w drodze oferty niepublicznej. Data wykupu dwuletnich papierów dłużnych przypada na 13 grudnia 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.


27-08-2018
Raport bieżący EBI nr 7/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 14 września 2018 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2018

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


26-07-2018
Statima terminowo obsługuje dług

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w czwartek 26 lipca wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 37,183 tys. zł od obligacji serii A.

Obligacje serii A o wartości nominalnej 1.657.000 zł Statima uplasowała w styczniu ubiegłego roku w drodze oferty prywatnej. Data wykupu tej serii przypada na 28 stycznia 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.


12-07-2018
Statima terminowo obsługuje dług

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w czwartek 12 lipca wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 70,383 tys. zł od obligacji serii B.

Obligacje serii B o wartości nominalnej 3.528.000 zł Statima uplasowała w kwietniu ubiegłego roku w drodze oferty publicznej. Data wykupu tej serii przypada na 4 kwietnia 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.


02-07-2018
Statima terminowo obsługuje dług

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w poniedziałek 2 lipca wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 19,9 tys. zł od obligacji serii C oraz odsetki o wartości 15,058 tys. zł od obligacji serii D.

Obligacje serii C o wartości nominalnej 998 tys. oraz obligacje serii D o wartości nominalnej 755 tys. zł Statima uplasowała w październiku ubiegłego roku w drodze oferty niepublicznej. Data wykupu obu serii dłużnych papierów przypada na 1 października 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.


29-06-2018
R
aport bieżący ESPI nr 9/2018


Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Krzysztof Laba
M. Rogowski – notyfikacja


12-06-2018
Statima terminowo obsługuje dług


Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w środę, 12 czerwca wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 40,3 tys. zł od obligacji serii E.

W rynku kapitałowym dostrzegamy istotny fundament naszego wzrostu, dlatego zależy nam na transparentności biznesu oraz terminowej obsłudze wyemitowanych obligacji. Zaufanie ze strony inwestorów to wartość nadrzędna dla wiarygodnych emitentów – komentuje Michał Konieczny, prezes Statima.

Obligacje serii E o wartości nominalnej 2 mln zł Statima uplasowała w grudniu ubiegłego roku w drodze oferty niepublicznej. Data wykupu dwuletnich papierów dłużnych przypada na 13 grudnia 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.


07-06-2018
Raport bieżący ESPI nr 8/2018


Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z PARP

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie podpisania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock („Umowa”), Zarząd Statima S.A. („Spółka”)  informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. złożył do PARP oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

Decyzja Spółki związana jest w szczególności ze zmianą koniunktury rynkowej niesprzyjającej debiutom giełdowym oraz z nierozpoczęciem realizacji projektu i nieponiesieniem przez Spółkę kosztów kwalifikowanych w rozumieniu postanowień Umowy. Pomimo rozwiązania Umowy zamiarem Zarządu jest wprowadzenie Spółki na rynek zorganizowany w bardziej sprzyjających okolicznościach rynkowych.


15-05-2018
Raport bieżący EBI nr 3/2018


EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2017. Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 18 maja 2018 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2018 r.


25-04-2018
Raport bieżący ESPI nr 7/2018


Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. zawarł umowę na zakup portfela wierzytelności z jednym z krajowych przewoźników kolejowych, wynikających m.in. z przejazdów bez ważnego biletu środkami pasażerskiej komunikacji kolejowej.

Należności nabyte od Cedenta potwierdzone zostały tytułami wykonawczymi. Szacunkowa wartość nabytego portfela wierzytelności zgodnie z zakończonym w dniu dzisiejszym procesem wyceny wierzytelności wynosi 45 698 565.62 zł.


28-03-2018
Raport bieżący ESPI nr 6/2018 


Zmiana stosowanych zasad rachunkowości oraz szacunkowe wyniki finansowe Statima S.A. za rok 2017

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie stosowanych zasad rachunkowości w zakresie klasyfikacji nabytych pakietów wierzytelności. Zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości nabyte pakiety wierzytelności Spółka prezentowała w bilansie w pozycji inne należności krótkoterminowe przeznaczone do wyegzekwowania. Po zmianie zasad rachunkowości Spółka będzie klasyfikować wszystkie nabyte pakiety wierzytelności do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane przez wynik finansowy. Przychody z nabytych pakietów wierzytelności wynikające ze spłat oraz przychody będące konsekwencją zmian wartości godziwej ujmowane będą w sprawozdaniu jako „Przychody z działalności operacyjnej”, gdyż podstawowa działalność Spółki koncentruje się na inwestowaniu w wierzytelności. Przewidywane przyszłe przepływy pieniężne możliwe do uzyskania w planowanym okresie Spółka będzie dyskontować przy użyciu oszacowanej stopy procentowej. Powyższe zmiany zasad rachunkowości zostają wprowadzone dla sprawozdań finansowych sporządzanych dla okresów obrotowych począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2016 roku.

W związku z podjętą decyzją o zmianie zasad rachunkowości oraz w nawiązaniu do prognoz wyników finansowych przedstawionych przez Statima S.A. („Spółka”) w Memorandum Informacyjnym z dnia 28 marca 2017 roku sporządzonym w związku ofertą publiczną obligacji serii B Spółki, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za 2017 r.:
Przychody ze sprzedaży: 21,3 mln zł (prognoza: 40 mln zł)
Zysk netto: 12,8 mln zł (prognoza: 17 mln zł)

Szacunkowe wybrane pozycje sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 sporządzone według dotychczasowych zasad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka zwraca uwagę, że mając na względzie zasady rachunkowości obowiązujące w momencie publikacji prognoz wyników to prognozy te zostały zrealizowane, a nawet przekroczone, odpowiednio o:
Przychody ze sprzedaży – wzrost o 174 % r/r
Zysk netto – wzrost o 47% r/r

Zmiana zasad rachunkowości ma na celu utrzymanie transparentności działalności Spółki oraz uzyskanie możliwości porównania wyników uzyskiwanych przez Spółkę z innymi podmiotami z branży, w której działa Spółka.

Spółka zastrzega, że prezentowane wybrane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 18 maja 2018 r.
Dane nieprzekształcone
Dane przekształcone


22-02-2018
Raport bieżący ESPI nr 5/2018


Podpisanie umowy na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.02.2018 r. zawarł umowę na zakup pakietów wierzytelności wynikających z:
a) Umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
b) Umów o przyłączenie do sieci,
c) Tytułu opłat za nielegalne pobieranie energii,
d) Tytułu należności pozostałych (np. kar umownych),
o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 09.02.2018 r.
Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi element realizacji strategii Spółki w obszarze zwiększania udziału w rynku energetycznym. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Spółkę podstawowej działalności operacyjnej.
W ocenie zarządu, specyfika obsługi tego rodzaju należności oraz poziom istotności zawartej umowy, stanowi zasadniczy element dalszego efektywnego rozwoju organicznego Spółki.


19-02-2018
Raport bieżący EBI nr 2/2018


Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E – uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zarząd Statima S.A. („Emitent”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w zakresie łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji obligacji serii E.
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii E wynosi 41.455 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 31.455 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.
Podstawa prawna: §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


09-02-2018
Raport bieżący ESPI nr 4/2018


Wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2018 r. otrzymał od jednego z podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej („Kontrahent”) informację o podjęciu przez Zarząd Kontrahenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Spółce wierzytelności wynikających z:
a) Umów o świadczenie usług dystrybucyjnych,
b) Umów o przyłączenie do sieci,
c) Tytułu opłat za nielegalne pobieranie energii,
d) Tytułu należności pozostałych (np. kar umownych)
o wartości nominalnej 7,92 mln zł. Uchwała została podjęta w związku z zakończeniem przetargu w trybie nieograniczonym.
Spółka poinformuje o zawarciu umowy w ww. przedmiocie osobnym raportem bieżącym.


22-01-2018
Raport bieżący ESPI nr 3/2018                  


Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2018 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce korektę powiadomienia z dnia 18 stycznia 2018 roku o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Michał Konieczny – Prezes Zarządu
Marcin Rogowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak – Członek Rady Nadzorczej

19-01-2018
Raport bieżący ESPI nr 2/2018                  


Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korektę powiadomienie z dnia 18 stycznia 2018 roku o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Krzysztof Laba – V-ce Prezes Zarządu


18-01-2018
Raport bieżący ESPI nr 1/2018                  

 

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Michał Konieczny – Prezes Zarządu
Krzysztof Laba – V-ce Prezes Zarządu
Marcin Rogowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak – Członek Rady Nadzorczej


09-01-2018
Raport bieżący EBI nr 1/2018


Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Statima S.A. (dalej jako: „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018.

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport roczny za 2017 r.: 18 maj 2018 r.
– raport półroczny za I półrocze 2018 r.: 14 września 2018 r.


29-12-2017
Raport bieżący EBI nr 4/2017

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii E

 Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii E Spółki („Obligacje serii E”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Subskrypcja Obligacji serii E trwała w dniach 28 listopada – 12 grudnia 2017 r.
 1. Data przydziału instrumentów finansowych:
  Obligacje serii E zostały przydzielone w dniu 14 grudnia 2017 r.
 1. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 2.000 Obligacji serii E.
 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. W ramach emisji należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 2.407 Obligacji serii E. Ilość zapisów przekroczyła ilość obligacji oferowanych. Zgodnie z zasadami przydziału określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii E, Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000 obligacji na okaziciela serii E. Średnia stopa redukcji wyniosła 16,9%.

 1. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 2.000 Obligacji serii E  o wartości nominalnej 1.000 zł.
 1. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Obligacje serii E były nabywane po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za jedną Obligację.
 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje serii E złożyło 18 osób.
 1. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  Emisja Obligacji serii E nie była podzielona na transze. Obligacje serii E zostały przydzielone 18 inwestorom.
 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Nie została zawarte umowy o subemisję Obligacji serii E.
 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
  Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii E wynosi ….. zł, w tym:
 1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: …… zł,
 2. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
 3. koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: …. zł,
 4. koszty promocji oferty: …. zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitent

Podstawa prawna: §10  Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


20-12-2017
Raport bieżący ESPI nr 13/2017

Unieważnienie przetargu na zakup wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2017 z dnia w sprawie wygrania przetargu na zakup wierzytelności, Zarząd STATIMA S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od organizatora przetargu pismo z dnia 18 grudnia 2017 roku informujące o tym, że postępowanie dotyczące zbycia wierzytelności, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie sprzedającego.


15-12-2017
Raport bieżący ESPI nr 12/2017

Wygranie przetargu na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. „Emitent” informuje o wygraniu postępowania przetargowego na zbycie znaczącego pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 3 503 832,13 zł, pochodzącego od jednego z dominujących podmiotów z branży energetycznej, wynikającego z tytułu zamkniętych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji. Zawarcie niniejszej umowy stanowi istotny element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora energetycznego i ubezpieczeniowego. Nabycie przedmiotowego portfela należności stanowi dywersyfikację źródeł przychodów i jest elementem budowania przez Emitenta silnej pozycji na rynku energetycznym. Warunki zakupu wierzytelności są standardowe i zrealizowane w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.


14-12-2017
Raport bieżący ESPI nr 11/2017

Emisja Obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. dokonano przydziału 2.000 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2 mln zł („Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest stałe w wysokości 8% w skali roku i wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Cel emisji nie został określony. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności nabytych i nabywanych przez Spółkę do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 KPC. Warunki Emisji Obligacji („WEO”) przewidują opcje przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w określonych przypadkach, m.in. zwłoki w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań wynikających z wyemitowanych Obligacji i naruszenia innych postanowień WEO. Emitent ma prawo dokonać przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji na własne żądanie w dowolnym terminie. Środki z emisji obligacji serii E zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności i dalszy rozwój organiczny Spółki. Obligacje serii E nie mają formy dokumentu. Obligacje były oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.


28-11-2017
Raport bieżący ESPI nr 10/2017

Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E

Zarząd STATIMA S.A. („Spółką”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 2 mln zł („Obligacje”). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności nabytych i nabywanych przez Spółkę.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.


20-11-2017
Raport bieżący ESPI nr 9/2017

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Zarząd Spółki Statima S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1354/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 1.657 obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda


02-11-2017
Raport bieżący ESPI nr 8/2017

Podpisanie umowy na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. informuje, że zawarł umowę na zakup pakietów wierzytelności. Na podstawie niniejszej umowy Emitent nabył portfel wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 20.10.2017 r. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności w sektorze B2C (business-to-consumer). Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. W ocenie zarządu, specyfika obsługi tego rodzaju należności oraz poziom istotności zawartej umowy, stanowi zasadniczy element dalszego efektywnego rozwoju Spółki w obszarze windykacji komunikacyjnych należności masowych o niskich nominałach.


26-10-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 26.10.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A. Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.


20-10-2017
Raport bieżący ESPI nr 7/2017

Wygranie przetargu na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 20.10.2017 r., powziął informację o wygraniu postępowania przetargowego na zbycie wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Realizacja umowy ma nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru oferty i zostanie zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta w okresie jej realizacji oraz wpłynie na zwiększenie wyceny bilansowej Emitenta. O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.


13-10-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 12.10.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii B. Obligacje na okaziciela serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej 8,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.528.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.04.2019 r.


11-10-2017
Raport bieżący ESPI nr 6/2017

Emisja obligacji serii D

Zarząd STATIMA S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. dokonano przydziału 755 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 755.000 zł. Posiadaczom obligacji będzie wypłacony stały kupon odsetkowy, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8 proc. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie. Emitent zamierza dokonać asymilacji obligacji serii D z obligacjami serii C wyemitowanymi w dniu 2 października 2017 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Następnie Emitent podejmie czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


09-10-2017
Raport bieżący ESPI nr 5/2017

Uchwała w sprawie podwyższenia wartości emisji serii D

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2017 roku podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2017.
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony inwestorów, Emitent na podstawie ww. Uchwały, postanowił podwyższyć maksymalną wartość proponowanych do nabycia obligacji, z pierwotnej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na bieżącą kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie.


05-10-2017
Raport bieżący ESPI nr 4/2017

Obligacje serii D

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 500 tys. zł („Obligacje”) określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Po dokonaniu przydziału Emitent zamierza dokonać asymilacji obligacji serii D z obligacjami serii C wyemitowanymi w dniu 2 października 2017 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Następnie Emitent podejmie czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


02-10-2017
Raport bieżący ESPI nr 3/2017

Emisja obligacji serii C

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2017 r. dokonano przydziału 998 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 998.000 zł. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony stały kupon odsetkowy, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8 proc. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


26-09-2017
Raport bieżący ESPI nr 2/2017

Popisanie z PARP umowy o dofinansowanie

Zarząd STATIMA S.A. informuje, że w dniu 26.09.2017 r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z warunkami umowy Spółka otrzyma dotację, która w opinii Zarządu, umocni pozycję finansową Spółki w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


21-09-2017
Raport bieżący ESPI nr 1/2017

Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym Spółka będzie przekazywać wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.


26-07-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 26.07.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A. Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.


12-07-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 12.07.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii B. Obligacje na okaziciela serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej 8,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.528.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.04.2019 r.


12-06-2017

Rejestracja obligacji serii B w depozycie KDPW

Zarząd Kancelarii Statima S.A. informuje, że w dniu 09.06.2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – po rozpatrzeniu wniosku Spółki – podjął Uchwałę nr 365/17 o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 3.528 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1/03/2017 z dnia 22 marca 2017 roku i oznaczył je kodem PLKANST00028, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.


23-05-2017

Wniosek do KDPW o rejestrację obligacji serii B

Zarząd Kancelarii Statima S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.05.2017 roku złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) wniosek o zarejestrowanie w KDPW obligacji serii B spółki Kancelaria Statima S.A. z/s w Katowicach w rejestrze centralnego depozytu papierów wartościowych.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


26-04-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 26.04.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A.
Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.


20-04-2017

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 20.04.2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (CATALYST – Rynek obligacji GPW) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.


18-04-2017

Przydział obligacji serii B

Zarząd Kancelaria Statima S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie Uchwały nr 1/04/2017 Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziału, dokonany został przydział obligacji zwykłych na okaziciela serii B w łącznej liczbie 3.528 (słownie : trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) sztuk, o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie złotych : jeden tysiąc i 00/100) każda, a emisja doszła do skutku.


29-03-2017

Uchwała Zarządu KDPW S.A. z dnia 24.03.2017 w przedmiocie przyznania statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Dnia 24.03.2017 r. na podstawie Uchwały nr 200/17 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił:
1/. przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
2/. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.657 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem) obligacji serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NWZA tej Spółki z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz uchwały nr 1 Zarządu tej Spółki z dnia 20 grudnia 2016 r. i oznaczyć je kodem PLKANST00010, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, z tym zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

 

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy bardzo

mili, uprzejmi

i otwarci :)

SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam