32 782 39 90

Dla inwestora


28-11-2017

Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E
Zarząd STATIMA S.A. („Spółką”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 2 mln zł („Obligacje”). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności nabytych i nabywanych przez Spółkę.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.


20-11-2017

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst
Zarząd Spółki Statima S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1354/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 1.657 obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda


02-11-2017

Podpisanie umowy na zakup wierzytelności
Zarząd Statima S.A. informuje, że zawarł umowę na zakup pakietów wierzytelności. Na podstawie niniejszej umowy Emitent nabył portfel wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 20.10.2017 r. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności w sektorze B2C (business-to-consumer). Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. W ocenie zarządu, specyfika obsługi tego rodzaju należności oraz poziom istotności zawartej umowy, stanowi zasadniczy element dalszego efektywnego rozwoju Spółki w obszarze windykacji komunikacyjnych należności masowych o niskich nominałach.


26-10-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A
Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 26.10.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A. Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.

 


20-10-2017

Wygranie przetargu na zakup wierzytelności
Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 20.10.2017 r., powziął informację o wygraniu postępowania przetargowego na zbycie wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Realizacja umowy ma nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wyboru oferty i zostanie zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta w okresie jej realizacji oraz wpłynie na zwiększenie wyceny bilansowej Emitenta. O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.


13-10-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii B
Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 12.10.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii B. Obligacje na okaziciela serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej 8,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.528.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.04.2019 r.


11-10-2017

Emisja obligacji serii D
Zarząd STATIMA S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. dokonano przydziału 755 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 755.000 zł. Posiadaczom obligacji będzie wypłacony stały kupon odsetkowy, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8 proc. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie. Emitent zamierza dokonać asymilacji obligacji serii D z obligacjami serii C wyemitowanymi w dniu 2 października 2017 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Następnie Emitent podejmie czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


09-10-2017

Uchwała w sprawie podwyższenia wartości emisji serii D
Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2017 roku podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2017.
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony inwestorów, Emitent na podstawie ww. Uchwały, postanowił podwyższyć maksymalną wartość proponowanych do nabycia obligacji, z pierwotnej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na bieżącą kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie.


05-10-2017

Obligacje serii D
Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 500 tys. zł („Obligacje”) określającą również szczegółowe warunki planowanej emisji. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Po dokonaniu przydziału Emitent zamierza dokonać asymilacji obligacji serii D z obligacjami serii C wyemitowanymi w dniu 2 października 2017 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017. Następnie Emitent podejmie czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

02-10-2017

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2017 r. dokonano przydziału 998 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 998.000 zł. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony stały kupon odsetkowy, według rocznej stopy procentowej w wysokości 8 proc. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej objętych obligacji na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

26-09-2017

Zarząd STATIMA S.A. informuje, że w dniu 26.09.2017 r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z warunkami umowy Spółka otrzyma dotację, która w opinii Zarządu, umocni pozycję finansową Spółki w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

21-09-2017

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym Spółka będzie przekazywać wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.

26-07-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A
Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 26.07.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A. Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.

12-07-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii B
Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 12.07.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii B. Obligacje na okaziciela serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej 8,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.528.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 12.04.2019 r.

12-06-2017

Rejestracja obligacji serii B w depozycie KDPW
Zarząd Kancelarii Statima S.A. informuje, że w dniu 09.06.2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – po rozpatrzeniu wniosku Spółki – podjął Uchwałę nr 365/17 o rejestracji w depozycie papierów wartościowych 3.528 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1/03/2017 z dnia 22 marca 2017 roku i oznaczył je kodem PLKANST00028, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wprowadzeniu obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

23-05-2017

Wniosek do KDPW o rejestrację obligacji serii B
Zarząd Kancelarii Statima S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.05.2017 roku złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) wniosek o zarejestrowanie w KDPW obligacji serii B spółki Kancelaria Statima S.A. z/s w Katowicach w rejestrze centralnego depozytu papierów wartościowych.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

26-04-2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A
Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 26.04.2017 r. Spółka dokonała za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A. terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii A.
Obligacje na okaziciela serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej 9,0%, w stosunku rocznym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii A wynosi 1.657.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28.01.2019 r.

20-04-2017

Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Zarząd Kancelaria Statima S.A. informuje, że w dniu 20.04.2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (CATALYST – Rynek obligacji GPW) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

18-04-2017

Przydział obligacji serii B
Zarząd Kancelaria Statima S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie Uchwały nr 1/04/2017 Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz ich przydziału, dokonany został przydział obligacji zwykłych na okaziciela serii B w łącznej liczbie 3.528 (słownie : trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) sztuk, o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie złotych : jeden tysiąc i 00/100) każda, a emisja doszła do skutku.

29-03-2017

Dnia 24.03.2017 r. na podstawie Uchwały nr 200/17 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił:
1/. przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,
2/. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.657 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem) obligacji serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NWZA tej Spółki z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz uchwały nr 1 Zarządu tej Spółki z dnia 20 grudnia 2016 r. i oznaczyć je kodem PLKANST00010, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, z tym zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

 

 

 

Dla klientów

Skutecznie i szybko odzyskamy Państwa pieniądze! Jesteśmy profesjonalną Firmą Windykacyjną z dużym doświadczeniem i wysoką skutecznością w branży obrotu wierzytelnościami. Prowadzimy działalność na terenie wszystkich województw RP. Skontaktuj się po indywidualną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.

Masz pytania?

Prosimy o kontakt 24h

+48 605 880 605 SKORzystaj z naszego czatu
Zaufali nam